Historiek

Louis Ghislain RENS (1817 - 1894)

Louis RENS volgde zijn vader François RENS op als gemeentesecretaris van Geraardsbergen. Hij nam deze functie waar van 1848 tot 1859. Tevens begon hij een loopbaan als notarisklerk en legde hij het examen van kandidaat-notaris af.

Op 20 oktober 1852 werd hij door de koning tot notaris benoemd te Deftinge, waar hij notaris Charles Louis Minnaert opvolgde. Reeds op 1 februari 1859 verliet hij Deftinge, daar hij als opvolger van notaris P.F. Declercq te Geraardsbergen werd benoemd. Hij bleef dat ambt daar uitoefenen tot zijn ontslag op 17 juni 1890, ontslag dat hij toen indiende bij de Minister van Justitie om te worden opgevolgd door zijn zoon, François Rens, meestal Franz genoemd.

Hij werd voor de eerste maal lid van de kamer der notarissen van het arrondissement Oudenaarde in 1875, verslaggever van deze kamer in 1877 en 1882 en syndicus in 1883 en 1887 tot 1889.

Louis Ghislain was plaatsvervangend Vrederechter in zijn stad Geraardsbergen vanaf 20 november 1861 tot 5 oktober 1878.

Op 21 december 1869 werd hij tot lid van de administratieve commissie der hospitalen van Geraardsbergen benoemd.

Hij begon zijn politieke loopbaan als medestichter van de Liberale Vereniging te Geraardsbergen. (Association Libérale Grammontoise). In 1872 was hij mede-oprichter van de Geraardsbergse “Cercle Libéral” en kocht hij samen met een vijftigtal andere vooraanstaande liberalen het bankiersgebouw van de familie Spitaels op de Markt te Geraardsbergen.

Hij werd schepen van zijn stad van 1880 tot 1884.

Na de benoeming van Louis Rens te Deftinge, bouwde zijn broeder Gustave Rens, die aannemer van bouwwerken was, voor hem een woning in de Lindekouterstraat, waar Louis aldus de standplaats van zijn notariaat vestigde. Vanaf 10 januari 1860 kwam hij terug in Geraardbergen wonen, in de Penitentenstraat, waar zijn notariaat sedert het jaar voordien was gevestigd.

Op de openbare verkoping, gehouden door notaris Jules Lamens te Gent op 14 mei 1866 in de herberg “Klein Brussel”, op de hoek van de Kaai en de Denderstraat, te Geraardsbergen, kocht Louis Rens 2.085 vierkante meter grond in de Wijngaardstraat. Voor die grond betaalde hij 8.000 Belgische franken aan de verkopers, de erfgenamen van de heer Constantinus Guillemus van Crombrugghe.

Daar liet hij in 1868 de woningen nummers 19 en 21 bouwen, waar het notariaat zich nog steeds bevindt. Reeds zes generaties Rensen hebben in deze gebouwen het familienotariaat Rens vorm gegeven.

Franz (Franciscus Emericus Emilius Ghislenus) RENS (1865 - 1940)

Franz Rens Volgde lager onderwijs bij de paters Jozefieten te Geraardsbergen, middelbare studies op het Koninklijk Atheneum te Brussel en werd doctor in de rechten en kandidaat notaris aan de Université Libre de Bruxelles in 1885.

Op 24 juni 1890 werd hij als opvolger van zijn vader tot notaris benoemd te Geraardsbergen en bleef dat ambt waarnemen gedurende 49 jaar.

Hij werd plaatsvervangend Vrederechter op 8 maart 1922.

Hij werd verkozen tot voorzitter van de Kamer der notarissen van het arrondissement Oudenaarde van 1924 tot 1926, 1928 tot 1930 en van 1932 tot 1934.

Hij stichtte de studiekring van de notarissen binnen het arrondissement op 11 oktober 1924, waarvan hij voorzitter bleef tot 1934, opgevolgd door zijn zoon Robert en nadien door zijn kleinzoon Jean-Louis.

Ondervoorzitter (1936-40) van het Studie- en Wetgevend comité van de Federatie van Belgische Notarissen, waarvan hij lid was sedert 1932.

Hij heeft talrijke juridische studies laten publiceren, vooral in de “Annales du Notariat et de l’enregistrement” en verslagen op de notariële dagen te Antwerpen in 1930 en te Brussel in 1935.

Op sociaal gebied dient onderlijnd dat hij in 1900 in Geraardsbergen de Liberale Mutualiteit “De Toekomst” heeft gesticht en kort na 1918 het Liberaal syndicaat. Hij is ook lang voorzitter geweest van de Gewestelijke Bouwmaatschappij voor Huisvesting, die talrijke sociale woningen liet bouwen in de kantons Geraardsbergen, Nederbrakel en Ninove. Hij bleef voorzitter van voormelde vereniging tot zijn dood in 1940. Zijn zoon Robert zou hem later in deze functie opvolgen en mede aan de basis liggen van de Frans Renswijk, een voor deze tijd zeer… sociale woonwijk die in de volksmond nog steeds “d’hofkiesj” wordt geheten.

Op politiek vlak was hij voorstaander van het niet-confessioneel onderwijs, zeer lang voorzitter van de lokale Liberale Partij. Hij werd tot gemeenteraadslid verkozen gedurende talrijke jaren, evenals provincieraadslid van Oost-Vlaanderen en werd Burgemeester van zijn stad van 1894 tot 1898.

Hij was tevens lange jaren bestuurslid en voorzitter van de Liberale Kring (1897-1940).

Robert Adolphe Louis Aimé Jules Ghislain RENS (1901 - 1994)

Robert Rens volgde lager onderwijs te Geraardsbergen, middelbaar onderwijs op het Atheneum van Elsene en zijn universitaire studies aan de Université Libre de Bruxelles, waar hij de diploma’s van doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat behaalde. Hij volbracht zijn stage eerst bij een advocaat in Parijs, vervolgens bij notaris Hauchamps te Brussel en ten slotte bij zijn vader.

Notaris te Geraardsbergen (1939-1966). eerst secretaris (1945-50), vervolgens verslaggever (1952-54) en syndicus (1959-61), werd hij verkozen tot voorzitter van de Kamer der notarissen van het arrondissement Oudenaarde (1963-66). Vice-voorziter van de Federatie der Belgische notarissen (1954-57). Lid (1943-83) en ondervoorzitter van het Comité voor Studie en Wetgeving van zelfde Federatie (1948-68). Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van voormeld Comité (1968-83).

Hoogleraar en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Université Libre de Bruxelles en van de Vrije Universiteit Brussel (1932-72). Vertegenwoordiger van deze faculteit van de V.U.B. bij de sectie “Notarieel Recht” van het ministerie van Buitenlandse zaken. Lid van de Commissie “Openvallen van Nalatenschap” van het studiecentrum voor de hervorming van de Staat (1954-58).

Hij was ongetwijfeld een merkwaardige jurist, die talrijke publicaties op zijn naam heeft. Wij denken vooral aan het “Formulierboek voor notarissen” in samenwerking met J. Van Houtte en bepaalde hoofdstukken, vooral van gerechtelijk recht, in de “Répertoire Pratique de Droit Belge”. Als stichter met Prof. Jean Van Houtte van het “Tijdschrift voor Notarissen”, heeft hij talrijke bijdragen zeer regelmatig in dat tijdschrift laten verschijnen, evenals in de “Annales de Notariat et de l’Enregistrement” in de “Revue Critique de Jurisprudence Belge”, in de “ Revue de Notariat Belge” en samen met zijn zoon, Jean –Louis, in het “Tijdschrift voor Privaatrecht”.

Zoals zijn vader werd hij voorzitter van de Liberale Mutualiteit te Geraardsbergen (1940-60), voorzitter van de Liberale partij (1946-58) en voorzitter van de Liberale Kring (1940-1958).

Onder zijn voorzitterschap heeft de Gewestelijke bouwmaatschappij van Geraardsbergen het project Frans Renswijk verwezenlijkt.

Op niveau van de lokale politiek is hij steeds actief geweest in de liberale partij van zijn stad. Hij werd eerst tot schepen verkozen (1946-52) en later tot burgemeester van Geraardsbergen (1952-58)

In 1958 stelde hij een punt achter zijn politieke loopbaan, om zoals voormeld meer aandacht te besteden aan zijn juridisch werk en loopbaan aan de universiteit.

Jean-Louis François Léon Ghislain RENS. (1932 - )

Ere-notaris Jean-Louis Rens volgde lager onderwijs in de gemeenteschool te Geraardsbergen, middelbaar onderwijs op het Koninklijk Atheneum te Brussel en behaalde de diploma’s van dokter in de rechten en licentiaat in het notariaat op de Vrije Universiteit te Brussel. Hij volbracht zijn stage van 1958 tot 1966 bij zijn vader en werd tot notaris te Geraardsbergen benoemd op 19 september 1966.

Tijdens zijn notariële loopbaan van 1966 tot 1998 werd hij in 1971 lid van de Kamer van notarissen van het arrondissement Oudenaarde en later ook verslaggever, secretaris en syndicus van diezelfde kamer.

Hij is voorzitter geweest van de Studiekring van de notarissen van dat arrondissement (1966-96).

Hij werd tot plaatsvervangend Vrederechter benoemd op … en gaf ontslag in 1981

Hij werd in 1969 assistent, vanaf 1971 buitengewoon docent en van 1993 tot 1997 buitengewoon hoogleraar op de Vrije Universiteit Brussel, licentie notariaat.

Zijn belangrijkste juridische publicaties zijn het “Handboek van Gerechtelijk recht- Bijzondere rechtsplegingen”, studies verschenen in het “Tijdschrift voor Notarissen” en in het “ Tijdschrift voor privaatrecht”. Hij verleende ook zijn medewerking aan bepaalde hoofdstukken van de “Répertoire Notarial” en aan de reeks “Het onroerend goed in de praktijk”.

Ook op politiek vlak was Jean-Louis Rens actief vanaf de Jaren 77. Nadat hij in 1978 voorzitter werd van de toenmalige P.V.V. bracht hij het tot schepen van zijn stad in 1982. Hij hield de politiek in 1988 reeds voor bekeken daar zowel het notariaat als zijn leerstoel als hoogleraar hem meer voldoening schonken.

Zoals zijn voorouders werd hij bestuurslid en voorzitter van de “Cercle” thans omgedoopt tot de “V.Z.W. Liberaal Gebouw te Geraardsbergen”. Sinds de aankoop van de Liberale Kring in 1872 tot op heden blijft de “blauwe tempel” een familiaal stokpaardje.

Laurent Bernard Michels RENS. (1967 - )

Notaris Laurent Rens volgde lager en middelbaar onderwijs te Geraardsbergen en hoger secundair onderwijs op het Atheneum te Keerbergen en behaalde zijn diploma ‘s van licentiaat in de rechten en in het notariaat aan de Vrije Universiteit te Brussel in 1994. Hij volbracht zijn notariële stage bij zijn vader en werd als zijn opvolger benoemd bij Koninklijk Besluit van 24 november 1998.

Zeer actief in het lokaal verenigingsleven is hij onder meer betrokken in de V.Z.W. Liberaal Gebouw, de geschied- en heemkundige Kring Gerardimontium, het Willemsfonds Geraardsbergen, de V.Z.W. Méphistophéles en de kern Uitstraling Permanente Vorming-Vrije Universiteit Brussel.

Op politiek vlak werd hij tot gemeenteraadslid (V.L.D.) van zijn stad verkozen in 1999. Door zijn huwelijk met Ann Panis – tevens gemeenteraadslid voor dezelfde partij – zette hij op lokaal vlak een stap opzij, daar echtgenoten niet samen mogen zetelen. Hij bleef wel actief als voorzitter van de partij tot 2012. Zijn echtgenote Ann Panis zette de lange familiale politieke traditie verder en werd in 2005 en 2011 tot schepen van Geraardsbergen verkozen.

Laurent Rens werd in maart 2014 verkozen tot nationaal voorzitter van het Willemsfonds.